Diakonalt arbeid

Areopagos driver diakonalt arbeid. Her finner du Areopagos sine diakonale hovedmål, verdier i vårt diakonale arbeid og hvorfor vi gjør det vi gjør. Teksten her er et lite utdrag fra Areopagos' strategidokument som ble godkjent av styret 26.03.2012.

Areopagos diakonale hovedmål er:
- å dele evangeliet i en religiøs mangfoldig og sekularisert verden.
- i samarbeid med kristne i Kina å møte marginaliserte med Gudes kjærlighet, innsikt og praktiske handling som bekrefter menneskeverd og setter mennesker i stand til å gjenkjenne sin gudgitte verdighet og finne sin rettmessige plass i kirke og samfunn.
- å bevisstgjøre kirkelige partnere i Kina og diakoni som nødvendig del av kirkens vesen.
Verdier i vårt diakonale arbeid.
For Areopagos er respekt for den andres verdighet mer enn et allment prinsipp. Respekten innebærer en positiv vurdering av den andres kulturelle, historiske og religiøse identitet. Dialog og diakoni holdes sammen i en diapraksis, dvs. i en samhandling som kjennetegnes av respekt for mennesket, som skapt i Guds bilde. Mennesket er i sitt vesen skapt for samtale og samhandling, og dermed for et liv i fellesskap.
Mennesket er skapt som mann og kvinne, med forskjeller til å utfylle hverandre, men med lik verdi og tilhørighet i Guds rike.
Areopagos’ menneskesyn understreker mennesket som en enhet av kropp, sjel og ånd. Vi bæres slik av en spiritualitet som kjennetegnes av praktisk tro, virksom i kjærlighet. En slik spiritualitet søker å finne sannheten om mennesket i arbeid sammen med de sårbare og marginaliserte.
Areopagos har siden sin begynnelse for 90 år siden understreket viktigheten av faglige studier som søker genuin kunnskap om kultur og religion. Vi tenker at faglig innsikt og bidrar til å myndiggjøre og forvandle mennesker.
Vi understreker partnerskap som en forutsetning for å engasjere seg både regionalt, nasjonalt og lokalt.
Vi erfarer at mange opplever evangeliet som relevant når disse verdiene holdes sammen. Gjennom vårt diakonale arbeid søker vi å kombinere dette fokuset med respekt for skaperverkets integritet og solidaritet med de som faller utenfor samfunnet.
Hvorfor gjør vi det vi gjør?
Guds kjærlighet er åpenbart oss i evangeliet om Kristus – som den sårbare Gud – og er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd. Vi er sendt ut i verden for å oppfylle de to største bud; « Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Lukas10.27
I en verden der verdien av, og mulighetene for fattige og rike, menn og kvinner ofte er svært ulikt fordelt, bærer vi også med oss Kristi eksempel som aldri gjorde forskjell, og ordet i Gal. 3.28: «Her er ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann eller kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus.»
Når kirken er kirke er den alltid og allerede både misjonal og diakonal. Dette er ikke noe som legges til kirkens liv som et tillegg. Evangeliet kombinerer og inkluderer gode nyheter og gode gjerninger. Å dele evangeliet og å tjene er som bladene på en saks. Dypest sett betrakter vi alt vårt arbeid, også ordets virke, som diakonalt. Vi tror at menneskets innerste behov møtes av Guds Ånd og kjærlighet gjennom ordet. Vi vektlegger derfor at våre samarbeidspartnere står på samme kristne grunn som oss og har som mål å styrke hele mennesker, samfunn og miljø.
Å elske sin neste som seg selv, kaller oss til kristen tjeneste, diakoni, som omfatter

- Å dele evangeliet til frelse og oppreisning for undertrykte, menn så vel som kvinner
- Medvandring og opplæring til handling for andres beste
- Fred og forsoningsarbeid
- Omsorgsarbeid som bedrer helse og setter mennesker i stand til å ta vare på seg selv
- Profetisk diakoni med arbeid for rettferdighet for de marginaliserte
- Påvirkningsarbeid overfor de med og de uten makt
- Forvaltning av skaperverket, opplæring og påvirkning
- Aktiv deltagelse i lokalsamfunnets sosiale sammenhenger

Gjør en forskjell

 

 

Bottom