Shin Rei San, fotografi av alterpartiet, med to vinduer vendt ut mot skog, og et lite bord i midten.

3. Nye partnere og dialoginitiativ

Ut fra det arbeidet som ble drevet på Tao Fong Shan ble det etablert vennskap og nettverk som knyttet arbeidet til andre steder og regioner. Arbeidet på Taiwan, i Japan, i Yunnan-provinsen i Kina og i ved senteret Emmaus i Oslo er frukter av det opprinnelige arbeidets dialogiske tilnærming.

Taiwan

Reichelt hadde kontakter med Taiwan allerede fra 1920-årene av. I 1968 startet Sverre Holth et systematisk dialogarbeid ved å etablere «House of Friendship» i Hong Kong og Taipei parallelt. Virksomheten blomstret de første årene, men ebbet ut etter 15 år, da man manglet  personer som var i stand til å etablere en meningsfull dialog.

På 1990 og 2000-tallet samarbeidet Areopagos med China Lutheran Seminary om The Research Centre for the Traditional Chinese Religions and New Religious Movements. Senteret hadde bl.a. en dialog med ”Det Moderne Zen Samfunnet” (Modern Zen Community) som har utviklet vennskapsbånd og en gjensidig tillit, som har vært til dyp berikelse og inspirasjon.

Japan

I 1953 sendte Buddhistmisjonen Ragnvald Hemstad og Kun Tien Min fra TFS til Japan. De starter et dialogarbeid preget av kloster- og tempelbesøk, undervisning på buddhistiske universiteter, kurs på et religionsinstitutt i Kyoto og forelesninger om buddhisme på teologiske seminarer. Dette arbeidet pågår til 1958.

Dansken Harry Thomsen som kom til Japan i 1956 etablerer etter hvert et stort prosjekt: Shin Rei San (SRS - se bildet), etter modell av Tao Fong Shan. De ønsker kontakt med den buddhistiske klosterverdenen, de nyreligiøse bevegelser og tradisjonell landsbygdbuddhisme. De besøker klostre, templer og de nye religionenes sentre og inviterer til gjenvisitter på SRS. Det siste var vanskelig å få til, og SRS utvikler etter hvert mønsterlandbruk og kvegbruk for å få kontakt med landsbygdbefolkningen. En menighet vokser fram og kirke blir bygd i 1969. Fra 70-tallet av driver menigheten et omfattende arbeid for ungdom som faller gjennom i det japanske skolesamfunnet. I 1985 blir Shin Rei San og misjonens øvrige arbeid i Japan innlemmet i Japans evangelisk lutherske kirke.

Den oppsøkende virksomheten til templer og klostre – og dialogen – blir snart mer og mer overtatt av NCC Center for Studies of Japaneese Religions i Kyoto. Her gjør Aasulv Lande, Notto R. Thelle og Håkan Eilert en betydningsfull innsats på 1970 og 80-tallet. Lande og Thelle oppnår god kontakt med japansk buddhisme og med andre japanske religioner. De gjør også en viktig innsats med å opplyse japanske kristne om religiøse forhold i Japan. Fra slutten av 90-tallet har Christian Morimoto Hermansen arbeidet på senteret.  

TCG Nordica Kunming

Siden begynnelsen av 2000-tallet er Areopagos en partner i et kultur-, kunst- og dialogprosjekt i Kunming, Kina. TCG Nordica danner rammen om dialog og gjensidig utveksling mellom skandinavisk/vestlig og kinesisk kunst og kultur. Kinesiske kunstnere inviteres til å utstille og opptre i Skandinavia, og skandinaviske kunstnere gjør det samme i Kunming. Her har Nordica etablert et galleri, en scene og en café, som serverer skandinaviske retter. Kinesiske studenter og kunstnere inviteres til å utforske og engasjere seg i en dialog med forskjellige kulturer og verdenssyn. Det arbeides med å knytte dette opp mot prosjekter blant minoritetsgrupper i provinsen Yunnan.

Dialogsenteret Emmaus

Den økende flerreligiøsiteten stimulerte til starten av ”Buddhistmisjonens unge” i Oslo på slutten av 80-tallet. De var opptatt av å finne nye arbeidsformer og å møte den nyreligiøse virkeligheten. I 1991 ble Emmausprosjektet startet. Presten Øystein Braaten ble ansatt og arbeidet hovedsakelig oppsøkende med å etablere relasjoner inn i nyreligiøse miljø. Etter hvert begynte en å arrangere forumkvelder med samtale på tvers av ulik tro og religiøs praksis.

Prosjektet Emmaus hentet inspirasjon fra Areopagos sin tradisjon og fra det aktuelle arbeidet på Tao Fong Shan, blant annet The Areopagus magazine og Ascension House. En annen viktig inspirasjonskilde var Dialogsenteret i Århus og deres: ”Prosjekt Vestens unge i Østen”.   Arbeidet hadde fra starten av to hovedfokus, dialog og spiritualitet. Emmaus utviklet tidlig et nært forhold til Paulus menighet. Både dialogkveldene og zen inspirert kristen dypmeditasjon ble etter hvert holdt her.

Prosjektet ble etter hvert utviklet til Dialogsenteret Emmaus. Virksomheten ble supplert med deltagelse i ulike dialoggrupper og faglig virksomhet. Emmaus etablerte også samarbeid med lignende tiltak i Sarpsborg og inspirerte til nye grupper blant annet i Fredrikstad, Bergen og Tromsø. Emmaus var en viktig pådriver og deltager i etableringen av et dialogarbeid i regi av Den norske kirke. Dette arbeidet omfatter blant annet dialoggrupper med Islamsk råd, Buddhistforbundet og Det Mosaiske Trossamfunn, samt deltagelse i Samarbeidsråd for Tros- og Livssynssamfunn.

Dialogsenteret Emmaus ble avsluttet ved utgangen av 2009. Ansatte, erfaringer og visjoner ble imidlertid tatt med over da Areopagos etablerte Kirkelig dialogsenter i samarbeid med Oslo bispedømmeråd i 2010. Dette innebærer starten på en ny og offensiv satsning på religionsdialog i Norge fra Areopagos sin side. Dialogen med nyåndeligheten suppleres og styrkes også gjennom andre tiltak.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom