Christ Church/temple. Kirke bygget i kinesisk tempel stil med røde søyler, himmelen over er grå og regntung.

Bakgrunn, verdier, arbeid og hovedmål

Bakgrunn

Areopagos bygger sine verdier på to grunnfortellinger. I Paulus sitt møte med athenerne og deres alter til den ukjente gud på Areopagos (Ap. gj. 17) er athenernes egen kulturelle og religiøse historie en grunnleggende og umistelig forutsetning.

Når kinesisk kultur og spiritualitet etter intense studier åpnet seg for vår grunnlegger Karl Ludvig Reichelt, erfarte han at den treenige Gud allerede hadde gått foran og satt sine fotspor. Denne erfaringen førte til en ny misjonsstrategi, kjennetegnet av fordypning og medvandring.

Allerede for Reichelt var Areopagosfortellingen sentral, og Paulus sine ord til athenerne forble det sentrale referansepunkt for hans teologi og praksis: «Gud er jo ikke langt borte fra en eneste en av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til». Gud er alltid større enn våre teorier, forestillinger og forventninger: Deus semper major.

Evangeliet

Det kristne evangeliet proklamerer foreningen av altets opphav og fullendelse i et historisk og menneskelig møte. I personen Jesus Kristus kler den mektige av seg sin makt og stiller seg sårbar. Slik åpnes muligheten for en gudserfaring som finner sted i den enkeltes historie.

Denne erfaringen handler ikke først og fremst om vårt abstrakte og dogmatiske grep om livet, men om erfaringen av at Gud i Kristus betyr noe vesentlig for enkeltpersoner og fellesskap. Å dele evangeliet er derfor først og fremst å dele erfaringer av kristusfortellingens frigjørende kraft. I denne delingen respekteres også den andres erfaringer og tilkjennes egenvekt.

Tao Fong Shan

I over 80 år har det kristne senteret på Tao Fong Shan, Fjellet der Kristusvinden blåser, representert legemliggjørelsen av den visjon som ligger til grunn for Areopagos som bevegelse. Gjennom skiftende tider er de spor gått opp som vi følger i dag:

  • en dialogisk tilnærming til mennesker med en annen tro enn den kristne
  • en spiritualitet befruktet av møtet mellom kristen og østlig spiritualitet
  • studier av østlig religiøsitet og åndelige strømninger som er påvirket av den
  • diakonalt arbeid i møte med mennesker i nød

Relevans

Areopagos møter på dette grunnlaget det religiøse og kulturelle mangfoldet som i økende grad også setter sitt preg på de skandinaviske samfunn. Etter å ha blitt møtt med kritikk, skepsis og overbærenhet i tidligere tider, kan vi nå med trygghet si: Vår tid er nå. Troen på en Gud som har gått foran og satt sine avtrykk i skaperverket, i kulturer og i menneskers lengsel gjør at vi kan søke etter, drømme om og arbeide for en helhet der de forskjellige elementene i tilværelsen henger sammen.

Den Gud som har åpenbart seg i og gjennom Jesus Kristus kan gjenfinnes og gjenkjennes i mangfoldet av livsuttrykk. I det at Gud alltid er større ligger det både en kosmologi og mulighet for eksistensiell mening.

Arbeid

I dag er Tao Fong Shan selvstendiggjort og de enhetene som er knyttet til senteret i Hongkong er likeverdige samarbeidspartnere. Vi samarbeider også nært med TCG Nordica i Kunming. Sammen med våre partnere ønsker vi genuint å rotfeste det kristne evangeliet i kinesisk kultur og spiritualitet. Vi ønsker selv å bli inspirert og fornyet gjennom den spiritualitet som slik kommer til uttrykk.

I Danmark og Norge arbeider Areopagos gjennom møter med mennesker som befinner seg i randsonen av kristen tro og med mennesker som har en annen tro enn den kristne. Areopagos ønsker å være en pådriver for dialog og for å etablere trospraksiser preget av meditasjon, kontemplasjon, innsikt og respekt for skaperverket.

Hovedmål

Areopagos hovedmål er å dele evangeliet i en religiøst mangfoldig og sekularisert verden. Vi vil at mennesker skal forstå og erfare Guds sårbare kjærlighet i Kristus gjennom vårt arbeid i Skandinavia, Kina og Hongkong. Vi ønsker å nå dette målet gjennom eget arbeid og i samarbeid med likeverdige partnere. Areopagos vil utføre sin misjon gjennom å skape møtesteder, styrke nettverk og fremme arbeid preget av kristen fordypning og respekt for andres erfaringer av åndelighet. Areopagos står i en økumenisk tjeneste, rotfestet i en luthersk arv. Hos oss skal en helhetlig spiritualitet gi seg uttrykk i en miljø- og samfunnsetisk profil og drift.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom