Liv Hegle i samtale med en en dame, mens de sitter vendt mot hverandre.

Kirken i møte med åndelige erfaringer i grenseland til kristen tro

Foredrag, trykt i Tidsskrift for praktisk teologi, 1/2012

 

Gjennomgangen av hvordan kirken har møtt åndelige erfaringer i ulike kontekster er knyttet opp mot spiritualitetsbegrepet. Det åpner for en ny tilnærmingsmåte med større vekt på religiøsitetens erfarings- og praksisdimensjon. Fra Afrika kan vi lære hvor viktig det er at det kristne budskapet henvender seg på en konkret måte til alle sider av folks hverdag og oppfattes som frigjørende og helende. Mange opplever at kirken svikter denne oppgaven og tar i stedet opp nyåndelige forestillinger og praksiser. Også Den norske kirke rommer fromhetsbevegelser nedenfra. Haugevekkelsen hadde sitt utgangspunkt i en mystisk enhetserfaring, men kirken har lenge manglet et språk for slike erfaringer. Tapet av det kontemplative språket truer kirkens relevans i en tid da mange gjør sterke åndelige erfaringer. Ved å åpne seg mer for sine egne mystiske tradisjoner og  etablere større nærhet mellom teologien og spiritualiteten, kan kirken gjenvinne en mer pro-aktiv rolle. Viktige bidrag finnes i retreatbevegelsen og i Areopagos-tradisjonen. Det originale i denne tradisjonen er at (kontemplativ) spiritualitet ses i sammenheng med dialog og studier. Dette fremtrer som et meget relevant program for kirken i den norske samtidskonteksten. 

Les mer her

 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom