Skjermdump fra ulike mediers oppslag om det planlagte foredraget i St Petri kirke. Montasje: Areopagos

Prinsessen og sjamanen

Den respektfulle dialogen med samtidsreligiøsiteten var nesten fraværende i reaksjonene mot at prinsessen og sjamanen skulle holde foredrag i St Petri kirke.

Prinsesse Märtha Louise og hennes kjæreste Durek Verrett var våren 2019 på turné med foredraget «The Princess and the Shaman». Turneens første stopp i Norge skulle etter planen være St Petri kirke i Stavanger. Dialogprest Silje Trym Mathiassen skulle ha en innledning for å sette arrangementet inn i en religionsdialogisk sammenheng. Noen dager i forkant besluttet imidlertid biskopen å forby kirken som arena for foredraget. Ingen får derfor erfare og evaluere hvordan denne samtalen ville fungert innenfor en kirkelig ramme. Oppmerksomheten fra media, ikke minst de sosiale, gikk på kvakksalveri, kjendisstatus og det kommersielle. Vi har forståelse for disse aspektene. Areopagos ønsker imidlertid å understreke viktigheten av å stå i en respektfull dialog med samtidsreligiøsiteten. Det gjelder også nysjamanismen.

Samstemt kritikk fra påfallende ulike hold

I reaksjonene mot det planlagte arrangementet var dette perspektivet nesten fraværende. Reaksjonene var dominert av fordømmelse og latterliggjøring fra påfallende ulike hold. Konservative kristne, liberale kristne og vitenskapstroe humanetikere har vært samstemte i kritikken. I første omgang kan denne samstemtheten virke overraskende. Men i realiteten er disse posisjonene sluttprodukter av den samme idéhistoriske utviklingen.

Kamp mot overtro siden reformasjonen

Allerede gjennomføringen av reformasjonen på 1500-tallet betydde en kamp mot overtro og folkereligiøsitet. Dette ble en seig kamp, og helt fram til i dag finner vi rester av troen på tegn og varsler, på åndsmakter og andre skjulte krefter i tilværelsen. Denne kampen kjempes fortsatt, og den vinnes av dem som ønsker å fortolke verden vitenskapelig. Konklusjonen på debatten om arrangementet i St. Petri er et eksempel på det.

Opplysningstiden på 1700-tallet er en nøkkel til å forstå den idéhistoriske utviklingen som leder til den automatiske raljeringen med det verdensbildet som var rådende i tidligere tider. I kortform er opplysningstidens bærende idé at verden må forstås rasjonelt. Sosiologen Max Weber og filosofen Charles Taylor har beskrevet denne utviklingen som avfortrylling og sekularisering.

Verden tømmes for åndskrefter

For ateister og agnostikere betyr det at fornuften blir enerådende for å forstå tilværelsen. For pietismen betyr det at åndskampen inderliggjøres. Den kampen som kjempes og den troen som antas skjer i den enkeltes indre. For liberale kristne skyves det guddommelige til tilværelsens yttergrense. Gud blir den som har grepet inn i historien for så trekke seg tilbake, slik at vi kan avkode og leve etter de vitenskapelige og moralske lover Gud har lagt inn i tilværelsen.

Felles for alle disse posisjonene er at verden tømmes for åndskrefter. Troen på et besjelet univers forsvinner og det er ikke lenger mulig å forstå tilværelsen kosmologisk. De tre posisjonene som ble nevnt innledningsvis deler slik en grunnleggende forståelse av tilværelsen.

Uro når verdensbildet gjør virkeligheten verdiløs

Ikke alle mennesker greier å slå seg til ro med denne situasjonen i sin søken etter eksistensiell mening. Den rådende og åndløse fortolkningsrammen framstår ikke som meningsgivende i møte med de erfaringene som mennesker gjør seg. Det finnes en uro, mange ganger uartikulert, over et verdensbilde som gjør virkeligheten enten verdiløs eller til råmateriale for å realisere vårt moderne prosjekt. Det er naturlig at mange fra nyåndelige miljøer engasjerer seg i miljøkampen. For dem handler det om å fastholde naturens egenverdi.

Areopagos er en kristen organisasjon med snart 100 års erfaring med dialog i grensefeltet mellom kristen tro, annen religiøsitet og sekularisme. Vi mener det er viktig å lytte til og forstå de fenomenene som en mangfoldig og samtidig religiøsitet bringer med seg. Og vi tror at en slik medvandrende holdning er med på å fornye og fordype vår egen tro.

Nysjamanismen er en global nyåndelig bevegelse

I reaksjonene mot prinsessens nye opplegg betrakter mange nysjamanisme som en religion. Andre trekker paralleller mellom nysjamanismen og opprinnelige kulturers forhold til åndeverdenen. Begge deler avdekker et stort behov for kunnskap og kontakt. Nysjamanismen er en global nyåndelig bevegelse av betydelige dimensjoner. Nyåndeligheten viser hvordan mennesker i vårt individualistiske multisamfunn søker å skape eksistensiell mening ved å kombinere modernitet med åndelighet. Nysjamanismen har en innebygd kritikk av det materialistiske samfunnets mentalitet og handlemåte, og henter forbilder til endring i urfolks visdom og spiritualitet.

Gamle religiøse teknikker i ny kontekst

Sjamanismens viktigste praksis var åndereisen. Man hensatte seg i en transetilstand gjennom tromming og møtte et kraftdyr som man samtalte med og hentet kraft og innsikt fra. I nysjamanismen kan reisen til åndeverdenen forstås på mange måter: som en dagdrøm eller fantasireise, som en reise innover i en selv, som et terapeutisk virkemiddel, som et reelt møte med åndelige vesener eller som en religiøs erfaring. Når «åndereisen» benyttes til selvutvikling og healing, er det ofte en god porsjon psykologi med i spillet. Vi står overfor en opprinnelig religiøs teknikk som tas ut av sin opprinnelige kontekst og kombineres med moderne psykologi. Det religiøse elementet avsvekkes, eller teknikken «sekulariseres», jamfør mindfulness og yoga.

Kirken må være villig til å lytte og forstå

Vi vil understreke viktigheten av at kirken ser det meningstapet sekulariseringen har skapt, anerkjenner menneskers oppriktige søken etter sammenheng i tilværelsen og tar på alvor mange menneskers erfaring av at nyåndelige praksiser har vært til hjelp for dem. I sin kritiske bedømming må kirken spørre om den aktuelle praksis er i samsvar med gode etiske standarder og om den har okkulte trekk. Samtidig må kirken spørre hvorfor dens egen praksis og formidling ikke er meningsskapende for flere, og være villig til å lytte og forstå – kanskje til og med la seg endre.

Gjennom biskopens kansellering av avtalen med St. Petri kirke har kritikerne vunnet fram. Men ikke helt. Arrangementet er der like fullt, bare hensatt til en annen arena. Og publikum vil komme. Forbrukertilsynet vil følge med for å forsikre seg om at det ikke skjer noe som er i strid med loven om alternativ behandling. Det er bra. Men hva med latterliggjøringen av prinsessen og det hun er et symbol for? Risikerer den ikke å fremmedgjøre en betydelig gruppe mennesker fra både samfunn og kirke? Hvem har ansvar for at kritisk etterprøving og meningsutveksling skjer i respekt og vilje til å forstå?

Gjør en forskjell

 

 

Bottom